ساختمان اداری پارسیان ریل شرق
عنوان پروژه ساختمان اداری پارسیان ریل شرق
کارفرما

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

موضوع - کاربری  اداری
تاریخ

١٣٩۵

متراژ (مترمربع)

۳۰۰۰

مکان پروژه بندرامام