ساختمان اداری فرهنگ
عنوان پروژه ساختمان اداری فرهنگ
کارفرما جناب آقای مهندس صفاخواه
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٩١

متراژ (مترمربع)

٤٥٠٠

مکان پروژه تهران