ساختمان اداری شرکت تاید واتر بندر شهید رجایی
عنوان پروژه ساختمان اداری شرکت تاید واتر
کارفرما  اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان  
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٨٨

متراژ (مترمربع)

٣١٠٠

مکان پروژه هرمزگان بندر شهید رجایی