ساختمان اداری راپمی
عنوان پروژه ساختمان راپمی
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٩٢

متراژ (مترمربع)

۷۱۰

مکان پروژه هرمزگان(قشم)