ساختمان اداره کل گمرک
عنوان پروژه ساختمان اداره کل گمرک 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان  
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٨٩

متراژ (مترمربع)

١٢٠٠

مکان پروژه هرمزگان(بندر شهید رجایی)