تجمیع و نوسازی بافت فرسوده خیابان هفت تیر
عنوان پروژه  نوسازی بافت فرسوده خیابان هفت تیر 
کارفرما شهرداری زنجان
موضوع - کاربری تجاری اداری
تاریخ

١٣٨٤

متراژ (مترمربع)

١٨٤٠٠

مکان پروژه زنجان