برج کنترل دریایی
عنوان پروژه ساختمان برج کنترل و مرجع دریایی 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان 
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٩۶

متراژ (مترمربع)

ساختمان: ۱۵۰۰ 
 محوطه: ۵۰۰۰ 

مکان پروژه سیستان و بلوچستان (بندر چابهار)