برج کنترل دریایی
عنوان پروژه برج کنترل دریایی 
کارفرما سازمان بنادر و دریانوردی
موضوع - کاربری اداری
تاریخ

١٣٨١

متراژ (مترمربع)

٥٠٠٠

مکان پروژه عسلویه
[Hlink_Attach]