برج کنترل دریایی خارک
عنوان پروژه برج کنترل دریایی 
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
موضوع - کاربری اداری و برج کنترل
تاریخ

١٣٨٢

متراژ (مترمربع)

١٣٠٠

مکان پروژه جزیره خارک