مجتمع تفریحی توریستی میربهاالدین
عنوان پروژه مجتمع تفریحی توریستی میربهاالدین
کارفرما آقای دکتر فلاح
موضوع - کاربری تفریحی
تاریخ

١٣٩٠

متراژ (مترمربع)

١٤٥٠

مکان پروژه زنجان