طرح توسعه هتل
عنوان پروژه طرح توسعه هتل
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری هتل
تاریخ

١٣٨٦

متراژ (مترمربع)

٣٨٠٠

مکان پروژه بندر امام