ساختمان اقامتی کلارآباد
عنوان پروژه ساختمان اقامتی کلارآباد
کارفرما سازمان بنادر و دریانوردی
موضوع - کاربری اقامتی
تاریخ

1391

متراژ (مترمربع) ٢١٦٠
مکان پروژه مازندران