رستوران سایت اداری
عنوان پروژه رستوران سایت اداری
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری خدماتی
تاریخ

١٣٨٤

متراژ (مترمربع)

١١٠٠

مکان پروژه بندر امام
[Hlink_Attach]