دانشگاه پرستاری
عنوان پروژه دانشگاه پرستاری
کارفرما دانشگاه علوم پزشکی زنجان
موضوع - کاربری دانشکده
تاریخ

١٣٨٧

متراژ (مترمربع)

٤٠٠٠

مکان پروژه زنجان