بیمارستان ٩٦ تختخوابی سوانح سوختگی و روانپزشکی
عنوان پروژه بیمارستان ٩٦ تختخوابی سوانح، سوختگی و روانپزشکی
کارفرما آقای توکلی جورابی
موضوع - کاربری درمانی
تاریخ

١٣٩٦

متراژ (مترمربع)

۱۲۰۰۰

مکان پروژه ملایر