اورژانس
عنوان پروژه اورژانس
کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
موضوع - کاربری درمانی
تاریخ

١٣٨٨

متراژ (مترمربع)

٥٥٠

مکان پروژه بندر امام